Duhový svět dětí

O čem si povídáme

7.6. - 11.6.2021

INDIÁNI

rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost při překonávání překážek

- rozvíjet komunikativní dovednosti

- poznávání jiných kultur

-vymýšlet indiánská jména

 

 

31. 5. - 4. 6. 2021

PAVOUČEK PROVAZNÍČEK

- čteme si z knížky Pavouček provazníček

- orientujeme se v prostoru pri chůzi i běhu s vyhýbáním

- procvičujeme mluvidla pomocí písničky Pavouček

- vyplňujeme pracovní listy - pavučina / střídáme barvy /

- procvičujeme jemnou motoriku - namotáváme provázek s pavoučkem na ruličku

- vyrábíme pavouky - obkreslujeme, stříháme lepíme, skládáme papír do vějířě / nohy /

- hra s barvou - otiskujeme prsty barvu do tvaru pavoučka

 

 

24.5. - 28.5.2021

BROUČCI

rozvíjet komunikaci dětí, vyjadřovat se celou větou

- dětským způsobem rozpoznat nevhodné chování

- odhadovat rizika svých nápadů

- řešit problémy, úkoly a situace

- napodobovat pohyb a zvuky zvířat

- rotvíjet tvořivost a fantazii

 

10.5.  21 .5.2021

DOKTOR BOLÍTO

četba příběhů na pokračování

- rozvíjíme pohybovou zdatnost

- zapamatovat si příjemné i nepříjemné pocity

- zapamatovat si jména zvířátek, vytleskat slabiky

- grafomotorické cviky

- povídání o Africe

 

- povídání  o kamarádství - srdíčkové pravidlo

- napodobování zvířecí řeči -  opakovat krátká slova, která nedávají smysl

- poznávat zvířátka podle obrázků

- učíme se písničku Pět minut v Africe, Lodička

- skládáme lodičky z novinového papíru

- vyrábíme hady z papíru

 

 

3. - 7.5.2021

MAMINKA

 • obkreslujeme ruku,tvoříme z barvéno papíru a stříháme ,, náruč květin ´´
 • vypracováváme pracovní listy na dané téma - počítáme, spojujeme správný stín,
 • Uvolňovací cviky  - grafomotorické cviky
 • Povídáme si o mamince a kreslíme, jak vypadá , co se mi na ni líbí
 • učíme se písničku ,, To se podaří ´´, učíme se slova, rytmus, zpíváme s klavírem
 • seznamujeme se s pohádkou Hrnečku Vař, mluvíme celou větou, dramatizace, kostými

 

19. - 23.4.2021

ČARODĚJNICE 

 • kreslíme čarodějnici tuží, lepíme, dobarvujeme šaty vodovými barvami
 • vystřihujeme netopýry, pavučiny, hvězdy...lepíme je na dům Agátě
 • povídáme si o sletu čarodějnic, o jeho přípravách
 • hrajeme hry: Nové koště, Oživování čarodějnic, Lektvar, 
 • rytmizujeme slova, věty, vymýšlíme rytmus
 • zpíváme s kytarou

vypracováváme  pracovní a grafomotorcké listy na dané téma

- využíváme verbální i neverbální komunikaci

- navlékáme korále pro čarodějnici

-  vaříme ,,čarodějnický lektvar´´ - pojmenováváme ingredience

- respektujeme kamaráda při hře, v názoru

- učíme se písničku ,, Čarodějnice ´´ s klavírem či kytarou, používáme doprovodné nástroje

- ,,čarujeme´´ s zaříkávadlem  - správná výslovnost, porozumění

- tvoříme, stříháme, lepíme ,vybarvujeme čarodějnici, určujeme části těla

- pohybové hry namotivované na téma, orientace v prostoru , procvičování paměti

12.4. - 16.4.2021 

NA DVOREČKU 

- umí být citlivý ke zvířatům

- vyjadřuje se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické nástroje, hudebně 

  pohybovou činností

- přijme roli ve hře a hrané pohádce

- zapamatuje si zvuky zvířat

 

 

22. 2. - 26. 2. 2021

ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

- dovede využívat informací a komunikativní prostředky se kterými se běžně setkává / knížky /

- má elementární poznatky o světě přírody

- ví, že není jedno v jakém prostředí žije

 

8. 2. - 19. 2. 2021

KARNEVAL

- učí se oceňovat práci druhých

- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky

- napodobuje modely chování

- váží si práce a úsilí svoje i druhých

- mít radost z pohybu, ze zpěvu .......

 

 

25. 1. - 28. 1. 2021

Bacily - Jak krtek léčil zajíce

- poznávat a pojmenovávat části lidského těla

- získané zkušenosti uplatňovat v praktických situacích

- chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

- rozšiřovat slovní zásobu 

 

11.1. - 22.1.2021

Sněhová královna

Motivace pohádkou  "O Sněhové královně"

- vytvoření povědomí o přírodních proměnách

- řešit problémy, na které dítě stačí

- ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách

- domlouvá se, spolupracuje

- sleduje a vypráví příběh, popř. dramatizuje

- zapamatovat si říkanku, básničku

 

4.1. - 8.1.2021

Chytrá liška

Audio pohádka O koblížkovi - YouTube

Motivace pohádkou "O koblížkovi"

- spoluvytváříme pravidla společenského soužití

- vytváříme pozitivní vztah k prostředí

- soustředí se na činnost, záměrně si zapamatuje

- domlouvá se

- vyprávíme pohádku podle obrázků, dramatizujeme

- děti se učí přijímat drobný neúspěch

 

7.12. - 18.12.2020

Vánoce

RAUTIS Vánoční stromeček | MALL.CZ

Motivace příběhem z dětské bible

- vytvořit základy pozitivních vztahů ke kultuře

- posilovat prosociální chování ve vztahu k herní skupině

- rozvoj úcty k životu

- prožívat, co cítí (radost, těšení se, náklonnost, soucit...)

- nabídnout pomoc

 

23.11. - 4.12.2020

Čerti

Pohlednice Čert a Káča - Pohlednice TaP ✍

Motivace pohádkou "Čert a káča"

- zvládnout zakladní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své pocity

- zvládat nižší překážky a různé druhy lezení

- rozlišit a napodobit rytmus

 

2.11. - 13.11.2020

Tři prasátka

Motivace pohádkou "Tři prasátka"

- pozorovat charakteristické znaky podzimu

- slovy vyjadřovat počasí

- posilovat prosociální chování

- vyjadřovat se výtvarnými prostředky

- reagovat a světelné a akustické signály

 

12.10. - 23.10.2020

Barvy

O červené Karkulce trochu jinak - s výchovným humorem | i60.cz

Motivace pohádkou "O Červené Karkulce"

- určovat základní barvy,tvořit skupiny

- rozvíjet oblast hrubé motoriky

- rozvíjet vztah k druhým lidem

- dodržovat pochopená pravidla

- samostatně jíst,nalít si nápoj

 

29.9. - 9.10.2020

POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ - YouTube

Motivace pohádkou " O veliké řepě"

-  vědomě využívat všechny smysly, rozlišovat chutě a vůně

- znát výrazy běžně používané v prostředí dítěte

- přijímat pokyny

- reagovat přiměřeně dané situaci - umět se podřídit, odmítat agresi

- umět pozdravit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci

 

14.9. - 25.9.2020

Povídání o pejskovi a kočičce/O pyšné noční košilce – Wikizdroje

O pyšné noční košilce

Hlavním záměrem je rozvíjet kamarádské vztahy, hezké vztahy i ke všem věcem kolem sebe, společenské chování.

- dále rozvíjet komunikaci mezi dětmi - umět říci, když se něco nelíbí, používat slůvka prosím, děkuji, promiň,

- empaticky se chovat, pomáhat

-  procvičovat znalost geometrických tvarů a rozlišení barev

- rozvíjet tvořivost, zdobit košilku dle své fantazie

- rozvíjet prostorové viděné - pši stavbě z kostek

- rozvíjet hrubou i jemnoou motoriku - přirozené cvik,  poskoky, uvolňování ramenního kloubu i zápěstí - klubíčk\, ovál\, stříhání a lepení

- rozvíjet logické myšlení - přiřazováním chybějících částí těla zvířátek.

-  rozvíjet smyslové vnímání - zrak a čich.

 

1.9. - 11.9.2020

Motivace pohádkou "Jak pejsek s kočičkou vařili dort"

Pin on Písničky a pohádky

- adaptovat se na život v MŠ
-přirozeně a bez zábran komunikovat
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků
- pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
- pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat běžné denní úkony

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4