Duhový svět dětí

O čem si povídáme

  

 

 

11.3.  -  22.3.

Bacily

Motivace pohádkou   "Petříkovy špinavé ruce"

- pojmenovávat části těla a některé orgány

- znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím - pohyb, sport...

- být pohybově aktivní

- dodržovat hygienu

 

 

18.2. -  1.3.

Noční košilka

Motivace pohádkou "O pyšné noční košilce"

- vzájemně si pomáhat

- učit se oceňovat výkony druhých

- komunikovat bez zábran s dětmi i dospělými

- dětským způsobem pomáhat slabším

- uvědomovat si svoje práva, ale i práva druhých

 

 

28.1. - 8.2.

Karneval

- tleskání, podupy a kroky v udávaném tempu

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

- dokáže se vyjadřovat, sdělovat svoje prožitky

- váží si práce druhých

- provádět pohyb podle vzoru

- orientovat se v řadě

 

 

 

14.1. - 25.1.

Sněhová královna

Motivace pohádkou  "O Sněhové královně"

- vytvoření povědomí o přírodních proměnách

- řešit problémy, na které dítě stačí

- ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách

- domlouvá se, spolupracuje

- sleduje a vypráví příběh, popř. dramatizuje

- zapamatovat si říkanku, básničku

 

 

 

3.1. - 11.1.

Chytrá liška

Motivace pohádkou "O koblížkovi"

- spoluvytváříme pravidla společenského soužití

- vytváříme pozitivní vztah k prostředí

- soustředí se na činnost, záměrně si zapamatuje

- domlouvá se

- vyprávíme pohádku podle obrázků, dramatizujeme

- děti se učí přijímat drobný neúspěch

 

 

 

17.12. - 21.12.

Vánoce

Motivace příběhem z dětské bible

- vytvořit základy pozitivních vztahů ke kultuře

- posilovat prosociální chování ve vztahu k herní skupině

- rozvoj úcty k životu

- prožívat, co cítí (radost, těšení se, náklonnost, soucit...)

- nabídnout pomoc

 

 

 

26.11. - 7.12.

Čerti

Motivace pohádkou "Čert a káča"

- zvládnout zakladní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své pocity

- zvládat nižší překážky a různé druhy lezení

- rozlišit a napodobit rytmus

 

12.11. - 23.11.

Tři prasátka

Motivace pohádkou "Tři prasátka"

- pozorovat charakteristické znaky podzimu

- slovy vyjadřovat počasí

- posilovat prosociální chování

- vyjadřovat se výtvarnými prostředky

- reagovat a světelné a akustické signály

 

29.10. - 9.11.

Barvy

Motivace pohádkou "O Červené Karkulce"

- určovat základní barvy,tvořit skupiny

- rozvíjet oblast hrubé motoriky

- rozvíjet vztah k druhým lidem

- dodržovat pochopená pravidla

- samostatně jíst,nalít si nápoj

 

1.10.  -  12.10.

Motivace pohádkou " O veliké řepě"

-  vědomě využívat všechny smysly, rozlišovat chutě a vůně

- znát výrazy běžně používané v prostředí dítěte

- přijímat pokyny

- reagovat přiměřeně dané situaci - umět se podřídit, odmítat agresi

- umět pozdravit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci

 

 

17.9. - 21.9.

Motivace pohádkou " Černoušek Bum-ti"

 

- upevňovat představu dětí o pravidlech chování ve třídě

- umět si hrát se stavebnicemi, hračkami a šetrně s nimi zacházet

- uklízet hračky na svoje místo

- pojmenovat některá cizokrajná zvířata a povídat si o jejich životě

- rozvíjet smysl dětí pro rytmus - tleskání, rytmizace, bubnování

- rozlišit 3 druhy rytmu sluchem a reagovat pohybem

 

10.9. - 14.9.        24.9. - 28.9.

 

Motivace pohádkou "O panence, která tence plakala"

 

- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

- utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování

- pracovat se stavebnicemi, skládankami

- respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělého

- nebát se požádat o radu, pomoc

- zecházet šetrně s vlastními i cizími hračkami, pomůckami, knížkami

 

13.9. - 7.9.


Motivace pohádkou "Jak pejsek s kočičkou vařili dort"


- adaptovat se na život v MŠ
-přirozeně a bez zábran komunikovat
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků
- pohybovat se bezpečně ve skupině dětí
- pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat běžné denní úkony

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4