Duhový svět dětí

O čem si povídáme

PANÍ  ZIMA - 17.1.-28.1. 2022

Hlavním záměrem je seznámit děti s charakteristickými znaky ročního období, všímat si změn a vlivu počasí na přírodu. Budeme rozvíjet řečové schopnosti, jazykové dovednosti (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování. ) Rozvíjet a zdokonalovat pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky (dýchání, koordinace rozsahu pohybu, koordinaci ruky a oka.)Děti se budou učit sledovat a zachytit jakkoli myšlenku a děj v pohádce, příběhu.

 

 

 

 

SNĚHULÁCI DAJÍ PRÁCI 3.1. - 14.1.2022

Hlavním tématem je seznámit děti s zimou a aktivitami s tím spojené. Opakování ročních období, seznámení s novým rokem 2022, povídání si o prožití svátků v kruhu rodinném. Opakování pravidel třídy. Učit se naslouchat druhým. Předělání kalendáře. 

Ateliér: Děti si vyrobí sněhuláka za pomocí lepidla, dýhy, barevného papíru a umělého sněhu. Práce zruzným materiálem.

Dílna: Děti si vytvoří za pomocí prstových barev na modré zatíší hlavu sněhuláka. 

Grafomotorika: Sněhulák na uvolnění zápěstí + zaměření na detail vizuomotorika

Drobná manipulace: Vystřižení, nalepení a vykreslení sněhuláka a tučňáka 

Knihy a písmena: Sněhuláci nosem ukazující směr na základě ukázaného směru děti vykreslí určitou barvou sněhuláka

Velké kostky: Děti ve skupině vytvoří z petvíček sněhuláka (spolupráce)

Pohybovka: Padá vločka na zem

Písnička: Sněhuláček

Každou středu budeme jezdit na plavání.

Pobyt venku: Pokud počasí dovolí radovánky ve sněhu, bobování, stavění sněhuláka, procházky

ROLNIČKA  6.12. - 22.12.2021

Hlavním cílem je, aby se děti seznámily s Vánočními tradicemi, koledy, zvyky a samotnou atmosférou Vánoc. Budeme si povídat jak to chodí u nás a jak jinde ve světe. Řekneme si jak to bylo s malým Ježíškem za pomocí biblického příběhu.

Ateliér: Děti si vyrobí svícen stromeček za pomocí lepidla a vlny následně ho ozdobí.
 

Drobná manipulace: Děti budou řadit barevné žárovky dle předlohy.


Grafomotorika: Děti budou zdobit zimní rukavici za pomocí šnečích ulit a křivých čar.

Dílna: Děti budou vyrábět ozdoby na stromeček.

Velké kostky: Postavení Betlému za pomocí kostek, zvířátek a různých postaviček.

Pohybovka: O ztracené hvězdě Betlémské

Písnička: Vánoční koledy

Každou středu budeme jezdit na plavání.

Každý pátek dle situace v ZŠ a MŠ navštívíme tělocvičnu, kde procvičíme celé tělo a skok snožmo.

Pobyt venku: Pokud počasí dovolí radovánky ve sněhu, bobování.

21.12. půjdeme krmit zvířátka

TÉMA : MIKULÁŠ, ANDĚL  A  ČERT.-22.11-3.12. 2021

Hlavním tématem je přiblížit dětem tradice, zvyky, vysvětlit jim co je to obdarování. Jak to bylo se svatým Mikulášem ? Budeme si hrát, převlékat se, aby děti pochopily, že vše je jen jako a nebály se. Naučíme se básně a písně pro Mikuláše.Zahrajeme si PH se zpěvem, Vyrobíme si čertíky .         Z kelimku a  netradičního materiálu anděly, Vyzdobíme si třídu na ČERTÍ ŠKOLKU , která bude 3.12. 2021. Tento den zažijeme dobrodružství v     převlecích. V pondělí 6.12. obdaruje MIKULÁŠ děti ve třídách.

Každou středu pojedou děti ze SLUNÍČEK plavat.

Podle situace budeme cvičit v tělocvičně ZŠ. Procvičíme hod do dálky papírovou koulí - Čertí vybíjená, hod na cíl- Anděl hází poštu, běh s berlou.

RANNÍ HRY :Vyzdobíme si třídu výrobky k tématu. Děti si vykreslí obrázky pro Mikuláše. Konstruktivní stavby. Hrajeme si na čertíky v malé tělocvičně- převleky, velké kostky rekvizity.

ATELIÉR: Děti si vyrobí z papíru, textilu, lepenky a dýhy čerty.

DÍLNA: Tady si děti vyzkouší pracovat s ponožkou, kterou vycpou papírem. doplví detaily. Budeme pracovat samostatně s fantazií.

KNIHY A PÍSMENA: Děti vyhledají a zaznamenají cestu k  dětem a kotli.

DROBNÁ MANIPULACE: Navlékneme čertí ocasy z knoflíků a železných matiček.

GRAFOMOTORIKA: Viutí klubíček doprava a dpleva - berla pro Mikuláše

DIVADLO: Děti si budou hrát na peklíčko- stavba a využití rekvizit.

Vyrobíme si s dětmi adventní věnec a adventní kalendář. Budeme si povídat o sv. Mikuláši, zvycích a tradicích,hrát čertí karty.

Při pobytu venku využijeme první sních.

TÉMA: Martin na bílém koni 8.11. - 19.11.2021

Hlavním tématem bude děti seznámit o čem vlastně den Svatého Martina je, jeho putování, pomáhání chudým, spojitost se sněhem a s husou. Básnička o Zasněženém usínání. 

KNIHY A PÍSMENA: Děti dle zadání vybarví správný počet podkov. 

DROBNÁ MANIPULACE: Děti dle geometrických tvarů budou po čáře rovnat různé materiály - korálky, kameny, lego a knoflíky.

GRAFOMOTORIKA: Děti budou mít za úkol kolem vloček dělat klubíčka na uvolnění zápěstí, nácvik rovných čar

ATELIÉR: Děti vyzkouší míchání vodových barev na papíře, vyzkouší si nový postup a práci se solí

DÍLNA: Děti budou dle čar vystříhávat koně, hlavu koníka si budou obkreslovat a vybarví si dle vlastní fantazie.

DRAMATIKA: Postavění hradeb z kostek či něčeho jiného co si děti samy vyberou - úkol je zaměřen na spolupráci a rozvoj fantazie.

Při pobytu venku budeme pozorovat jak mráz všude čaruje a budeme očekávat první sníh.

TÉMA: LES- 25.10-5.10. 2021

Hlavním tématem bude seznámit děti s prostředím lesa. Se stromy, keři a rostlinami. Se zvířaty a ptáky, zvuky  a vůní lesa. S tím, jak se máme v lese

správně chovat, co je v lese nebezpečné a čím je les pro nás významný a užitečný.

Dítě se budou učit pracovat podle instrukcí, pracovat ve skupině a dobrat se k výsledku.

HUDEBNÍ CENTRUM: Děti se naučí novou píseń : MEDVĚDE, MEDVĚDE.- s pohybem

POKUSY A OBJEVY: Děti si vytvoří válečkem a barvou pozadí,  budou se učit stříhat po čáře a obkreslovat předlohu na stříhání.

MANIPULACE: Zde si děti vyzkouší zručnost, technické dovednosti a fantazii. Budou zatloukat hřebíčky ve tvaru listu.

KNIHY A PÍSMENA : Skupinová práce - Děti budou vyhledávat a zaznamenávat cestičky od listů a plodů ke stromům a keřům.

ATELIÉR. Děti  se naučí pracovat s netradičním materiálem, procvičí práci s lepidlem, prostorovou orientaci na ploše, čistě pracovat. Doplní přírodním materiálem ocas veverky , detaily na  veverce.

GRAFOMOTORIKA. Grafomotorický list: Procházka se zajíčkem- oblouky.

DRAMATIKA. Pokus o stavbu domečku pro lesní zvířátka a vytřídění domácích a volně žijících zvířat.

 

Při pobytu venku budeme pozorovat měnící se přírodu, sbírat do center přírodniny. Rozhovory o přírodě, zvířátkách, jak se chystají  na zimu.

 

TÉMA: ZELENINA A BROUČCI

Hlavními tématy bude seznámit děti s druhy zeleniny, jejich názvy barvy a velikosti. Budeme si povídat proč jsou vitamíny v ze zeleniny důležité(hlavně v tomto období). Jak ji můžeme spracovávat a na co je, který druh zeleniny. (Mrkev - oči atd.) Společně si budeme povídat o broučcích v tomto ročním období. Vytvoříme si lucerničku na uspávání broučků a budeme se učit písničku, aby se jim dobře spinkalo. 

DOMÁCNOST: Děti budou vařit dle příběhu polévku. Procvičí si tak paměť a pozornost.

KNIHY A PÍSMENA: Děti budou seřazovat obrázky zeleniny. Orientace prostoru - rozeznání čísel

ATELIÉR: Děti budou vytvářet rajčata. Procvičí si správné držení nůžek, orientaci na papíře(tácku). S dětmi bude vytvářet lucernu na uspávání broučků. Zde se naučí novou ubrouskovou techniku.

DÍLNA: V dílně si vytvoříme koláž z listí, které si děti venku sami nasbírají. Rozvoj fantazie

DRAMATIZACE: Na básničku koulela se brambora postavení cesty kudy se koulela

GRAFOMOTORIKA: Obtahování kloboučků hub. Správný úchop tužky, vytvoření obloučku a rovné čáry.

Budeme cvičit na USPÁVÁNÍ BROUČKŮ.

 

 

 

TÉMA : JABLÍČKO - 27.9.-8.10. 2021

Hlavním tématem bude seznámit děti s ročním obdobím, druhy ovoce, jejch  názvy. Budeme třídit ovoce a zeleninu, určovat kde roste, kdy sklízíme, Jak se ovoce zpracovává a proč. Zahrajeme si ph: PO zahradě chodím, do košíčku sbírám. Naučíme se poznávat ovoce podle tvaru, čichu a chuti.Budeme porovnávat ovoce podle tvaru, velikosti, barvy.

MANIPULACE: Děti vyrobí bedýnky na ovoce z libovolné stavebnice ve třídě.

KNIHY A PÍSMENA: Děti budou slkádat ovoce do celku -rozstříhané obrázky. St. děti určí, kde roste ovoce v bedýnkách.

ATELIÉR: Děti si nakreslí tuší ovoce do zapuštěného okolí. Budou získávat technické dovednosti při kresbě, úklidu pomůcek.

DÍLNA: Děti se seznámí s novou technikou- do mokrého podkladu zapouštění  potravinářské barvy.

Děti budou modelovat koule - ovocné knedlíky- pecka uprostřed.

GRAFOMOTORIKA: Děti si uvolní ruku při obtahování švestky. Procvičí si zrakovou orientaci - ovoce přes sebe

Budeme nacvičovat na pásmo VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.

Uděláme si ovocný špíz v čokoládě.

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

TÉMA SLUNCE 13.9.- 24.9.2021

Hlavním záměrem bude rozvíjení pozitivních citů dítěte jak samo k sobě, tak i ke svým kamarádům a dospělým. Získání sebedůvěry, sebevědomí a citovou samostatnost. Nebát se říci co si myslí a diskutovat o možnosti řešení problémů daných situací. Učit se pracovat ve skupině a být nápomocen kamarádům. Správným slovosledem hovořit ve větách a nebát se vystoupit před kolektivem. Zdokonalování v oblasti jemné a hrubé motoriky. Seznámit se s centrami, ve kterých budou činnosti.

Budeme si povídat co to Slunce vlastně je.

Grafomotorika: Sluníčko - dokreslení paprsků - trénování správného úchopu tužky

Matematické dovednosti: Sluníčka mráčky - spočítání a zaznamenání daného počtu do 3

Ateliér: Sluníčko - starší děti vystřihnou velký kruh a samy vystříhají paprsky, mladší děti pouze rovný střih na paprsky (správný úchop nůžek)

Stále budeme opakovat pravidla, přivítání a ostatní rituály naší třídy. Seznámíme se s příběhem Znuděného sluníčka a pokusíme se přiběh zdramatizovat.

TÉMA DŮM -1.9.-10.9.2021

Hlavním cílem bude učit se  ,,bydlet " v jednom domě- MŠ. Budeme poznávat režim, pravidla, vybavení třícy SLUNÍČEK. 

Postupně se zapojovat do činností, komunikovat s dospělým i kamarády, navazovat vzájemné vztahy. Budeme společně vytvářet pravidla ve skupině a dodržovat je. Naučíme se vytvářet kalendář počasí a přírody. Děti se seznámí s prací a pravidly v centrech. Naučí se zvládat běžné činnosti a požadavky, praktické situace, překonávat stud, obracet se na kamarády a učitelky v běžných situacích. BUDEME SE UČIT PRACOVAT S CHYBOU. 

Navážeme na rituály jako je přivítání rukou, ranní kruh, komunitní kruh, práci v centrech, společné stolování, sebehodnocení v kruhu, společnou vycházku, krátký odpočinek při pohádce, společné hry.Seznámíme se s písničkami a básněmi na toto téma. Přidáme GRAFOMOTORIKU na uvolnění ruky - domek a meluzína.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4