Duhový svět dětí

O čem si povídáme

HURÁ DO ŠKOLY: 24.2.-6.2. 2020

Hlavní záměr: Budeme si povídat o tom, jaké povinnosti mají děti, rodiče, paní učitelky. Proč chodíme do školky....

Naučíme se prosazovat své názory, vyjednávat s ostatními, naslouchat a přispívat do skupinových diskusí,vytrvat u

obtížných úkolů, hledat řešení navzdory neúspěchu, pracovat s chybou (jen když to zkusíš, něco se naučíš), mít

odpovědnost za své činy.

 

SNĚHULÁCI DAJÍ PRÁCI: 20. 1.-31. 1. 2020

Hlavní záměr : Budeme si povidat o zimních radovánkách,  sportu,  zdraví. Zopakujeme si vyprávění na pokračování,

kooperativní činnosti ve skupině,  seznámíme se  se symboly, pismeny, čísly. Zachytíme výtvarně , slovně, hudebně,

svoje prožitky , pocity.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA!   (6.1. - 17.1.2020)

Hlavní záměr: Na motivech pohádky   budeme rozvíjet schopnost vytvářet citové vztahy k okolí, rozvíjet  řečové schopnosti, jazykové dovednosti receptivní i  produktivních ( výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování),  rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné motoriky.

ČERTÍ  ŠKOLKA  (25.11. - 6.12. 2019)

Hlavní záměr: budeme si hrát na čertíky, převlékat se za čertíky, aby děti pochopily, že vše je „jako“ a nebály se. Budeme si povídat, co je dobré a co není dobré, budeme hrát hry s motivací čertíků a dostaneme od Mikuláše dárek

S dětmi si budeme povídat o Mikuláši, čertu, anděli a o adventu. Budeme rozvíjet fonematický sluch (první hláska ve slově), určovát počet (podle individuálních možností dětí). Děti budou samostatně pracovat na vytváření, nebo kreslení čertů. Jemnou motoriku budeme rozvíjet vyráběním řetězů, nebo navlékáním korálků. Při grafomotorice budeme upevňovat správný úchop psacího náčinní. 4.12. bude v MŠ probíhat "čertí školka" (děti do školky příjdou převlečené za čertíky).

DŮM 11.11.-22.11. 2019

Havním záměrem je učit se "bydlet" společně v jednom domě- v jedné MŠ. Poznáváme místnosti, vybavení, účel.  Vzájemně se poznáváme, učíme se a hledáme pravidla vzájemného soužití. Rozvíjíme řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vnímání, naslouchání, porozumění). Cvičíme paměť, pozornost a představivost.

Děti si vytvoří kalendář počasí a přírody, vypráví své zážitky z bězného života. Přiřazujeme jednotlivá obydlí ke zvířátkům, lidem a pohádkovým postavám- obrázkové lotto. Vyprávíme, co děláme celý den- ráno, poledne, večer. Skřítkování: zkusíme s dětmi pokus s vysráženou vodou na skle --> koloběh vody. Matík: děti určují barvy a tvary podle vzoru dům. Srovnáváme velikosti tvarů. Grafomotorika: děti kreslí tužkou postavu (sebe, kamaráda, rodiče, sourozence). Dramatika: děti se pokusí o dramatizaci pohádky O třech kůzlátkách. Zhodnotíme herecké výkony dětí a rozebereme děj pohádky. 

 

ZDRAVÍ  31.10. - 8.11. 2019

Hlavním záměrem je podporovat děti v uvědomění si vlastního těla, poznávání sebe sama, uvědomění si pozitivních citů k sobě, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody.

Děti se dozví zádkladní poznatky o zásadách zdravého životního stylu, o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny a zdravé výživy.

 

LES  14.10.-25.10. 2019

Hlavním záměrem je obohatit děti o nové poznatky a zkušenosti  z přírody kolem nás. Děti si zopakují názvy stromů,

keřů, volně žijících  zvířat, hub , rostlin. Naučí se jak přírodu chránit a pomáhat jí . K čemu nám je les užitečný.

Dále budeme upevnňovat pravidla při hrách, hře, v centrech i při pobytu venku. Připomeneme si nebezpečí sběru neznámých hub  a  bobulí.

 

JABLÍČKO 16.9.- 11.10 2019

Hlavním záměrem je seznámit děti s hlavními znaky ročního období, pojmenovat stromy, znát názvy ovoce a zeleniny.

Rozvíjet komunikativní dovednosti,  svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat , řídit, vyhodnocovat. I nadále

se seznamovat s pravidly ve třídě, při pobytu venku i samostatné práci v centrech. Záměrně si zapamatovat text.

 

SLUNCE  2.- 14.9.2019 

Hlavní záměr:

Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě, uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti. Uvědomit si sounáležitost sebe s kamarády ve třídě.

 

Seznamovat se prostředím, s kamarády.

 

Společně vyvodíme pravidla třídy a budeme dbát na jejich dodržování.

Postupně se budeme seznamovat s centry aktivit a se samostatnou prací v nich.

 

Přidáno 6. 8. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4