Duhový svět dětí

Třídní vzdělávací plán

 

 

12.11. - 23.11. 2018

 

DĚTI, ZDRAVÍ A BÁBA CHŘIPKA

Hlavní záměr: uvědomění si vlastního těla, poznávání sebe sama, uvědomění si pozitivních citů k sobě, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody.

Předpokládaná délka projektu: 1-2 týdny

Dílčí cíle projektu:

I/8 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

I/6 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

IIC/4 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

III/7ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

IV/5 seznamování se světem lidí, kultury a umění

V/5 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

I/8 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

I/6 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

IIC/4 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

III/7ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

IV/5 seznamování se světem lidí, kultury a umění

V/5 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

I/8 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

I/6 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

IIC/4 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

III/7ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

IV/5 seznamování se světem lidí, kultury a umění

V/5 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

31.10. - 9.11.2018

Vylévám tmu ze džbánu – na les i školku, na bránu….Na brá, na brá, na bránu!“


 

 

Předpokládaná délka projektu: 2 týdny

 

Dílčí cíle:

 

I/3 rozvoj a užívání všech smyslů

IIA/1 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

IIB/3 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování ap.)

II/4 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

IV/7 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

V/7 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám


 

15.10. -26.10.2018

LES!

Stromy v lese mlčí, stojí, místo šatů mají chvojí. Kolik stromů, tolik hlav, kývají nám na pozdrav. Na po, na po, na pozdrav!“

 

Hlavní záměr: V tomto tematickém bloku se děti seznámí s prostředím lesa. Se stromy keři a rostlinami, se zvířaty, se zvuky lesa, s tím, jak se máme v lese správně chovat, co je v lese pro nás nebezpečné a čím je les pro nás významný a užitečný.

Dílčí cíle:

I/8 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

IIA/1 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

IIB/1 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

III/4 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

IV/5 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

V/2 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

1. 10 - 12. 10.

JABLÍČKO!

„ Na jabloni jabka zrají, pod stromem si děti hrají. Červení barva jablíčka, usedne jim na líčka. Na lí, na lí,  na líčka!!“

 

Hlavní záměr: seznámit se s ročním obdobím, se základními barvami, vytvářet si pravidla třídy,  rozvoj úcty k životu ve všech formách.

Výstupy a konkretizované výstupy– téma  JABLÍČKO

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů / sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod// 5.1 /

  • rozlišovat podstatné vlastnosti a detaily
  • rozlišit známé chutě a vůně / např slané, sladké kyselé, hořké…/

Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno / 5.2.1 /

  • mít přirozeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči

používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí

Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení /5.2.2 /

  • verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit
  • projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při nedorozumění, zkoušet experimentovat
  • rozlišit tvary předmětů, geom, tvary, barvy, vlastnosti předmětů

Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc / chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc a pod / 5.3 /

  • k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně
  • -   všímat si, co si druhý přeje či potřebuje / dělit se o hračky, pomůcky, pamlsky….

Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi / zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn/ / 5.4 /

  • umět ve styku s dětmi i s dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit         

  se,  vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci

-   dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v MŠ i na veřejnosti

Mít povědomí o významu životního prostředí / přírody i společnosti/ pro člověka, uvědomovat si, že způsobem jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují jeho zdraví i životní prostředí / 5.5 /

-   uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí.

 

3.9. - 14. 9. 2018

 DŮM!

„Kdo chce bydlet, ať si bydlí, stačí postel a stůl s židlí. Dobrá střecha, čtvero stěn - a dům stojí, dobrý den! Dobrý, dobrý,  dobrý den!“

 

Hlavní záměr: Budeme se učit „bydlet“ společně v jednom domě – v jedné MŠ. Poznáme jednotlivé místnosti mateřinky, jejich vybavení a k jakému účelu slouží, seznámíme se i se zahradou, která k mateřince patří. Budeme se vzájemně poznávat, učit se znát i jména zaměstnanců, hledat pravidla vzájemného soužití.

Směřujeme ke kompetencím :

I/4  chce pozorumět věcem, jevům a dějům, které  kolem sebe vidí

II/1 motivací k řešení problémů, situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

III/1 samostatně vyjadřuje myšlenky

IV/4  je schopné respektovat druhé, vyjednávat , přijímat a uzavírat kompromisy

IV/4  ve skupině se dokáže prosadit , ale i podřídit

IV/4  při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje

V/4  chápe, že může o tom, co udělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4