Duhový svět dětí

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán

HMYZ

Hlavním cílem je seznámit děti se životem hmyzu, jejich užitkem i nebezpečím a přírodou kolem nás.

Dílčí cíle:

 

I/4 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

IIb/1 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení
k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

IIC/2 získání relativní citové samostatnosti

III/6 rozvoj kooperativních dovedností

IV/2 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

V/6 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

29. 4. - 10. 5. ČARODĚJNICE

 

Čarodějnice!

 

Na koštěti k lesu letí, nevynechá v koutě smetí. Čarodějka ježatá, spravuje si košťata. Košťa, košťa, košťata.“

 

 

 

Hlavní záměr: Hlavním záměrem je prožitek dětí, rozvoj komunikativních dovedností, zejména souvislého vyjadřování, rozlišování dobra a zla, odmítání nežádoucího chování. V tomto bloku si budeme povídat
o dobru a zlu, o lidských hodnotách.

 

Předpokládaná délka projektu: 2 týdny

 

Dílčí cíle:

 

I/2 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

IIA/3 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu
o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

III/6 rozvoj kooperativních dovedností

IV/4 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

V/2 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách


 

Téma VLAK - 1. 4. - 12. 4.

VLAK!

 

 

„Po kolejích supí vláček, funí, houká do zatáček. Jede, jede pro děti, cestu zná už zpaměti. Zpamě, zpamě, zpaměti!“

 

Hlavní záměr: Po seznámení s nejbližším okolím naší MŠ se vydáme zkoumat , jak to vypadá na vlakovém nádraží v Rudíkově a ve Velkém Meziříčí, pojedeme na krátký výlet. Budeme pozorovat, jaké vlaky naší vesnicí projíždějí, co a koho vezou, kdo je obsluhuje a jaká pravidla při cestování vlakem se musí dodržovat. Jaké jiné dopravní prostředky známe, jaké máme zkušenosti z cestování. Ve Velkém Meziříčí navštívíme knihovnu, dohodneme si besedu nad knihou o vlaku a cestování.

 

 

Předpokládaná délka projektu: 2  týdny

 

Dílčí cíle:

 

I/3   rozvoj a užívání všech smyslů

IIA/1  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

IIB/3 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

III/2  osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

IV/3  rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

V/7  rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

Směřování ke kompetencím:

 

I/4 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá okolí, snaží se porozumět

 při setkání s cizími lidmi se chová obezřetně, nevhodné chování dokáže odmítnout

II/3    problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti;

III/3 domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí významu a funkci (značky)

V/3 odhaduje rizika svých nápadů, jde za záměrem, ale dokáže měnit směr cesty a přizpůsobit se okolnostem

 

 

AKTOVKA! -18. 3.-29. 3.


 

Aktovku má každý školák,ve škole se učí pořád. Ale u nás ve školce, je to jako v pohádce! V pohá, v pohá, v pohádce!!“

 

 

Hlavní záměr:  budeme si povídat o škole, navštívíme školu, zaměříme se na dovednosti potřebné k přechodu do školy.

 

Předpokládaná délka projektu: 2 týdny


 

Dílčí cíle:

I/2 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

IIB/5 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

IIB/4 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu
o učení

IIC/7 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

III/5 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

IV/1 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

V/2 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

 

Směřujeme ke kompetencím:

I/5. soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo;

II/2. řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

II/4. při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických
i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

III/5. ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

V/9. uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 

 

25. 2. - 15. 3. Jaro s hastrmánkem

JARO S HASTRMÁNKEM!

 

„ Vodníci a hastrmani, zmizeli jak voda z dlaní. Z rybníků jsou dávno pryč! Jak z děravé kapsy klíč. Z kapsy, z kapsy, z kapsy klíč!“

 

Hlavní záměr: Budeme si všímat proměn v přírodě na jaře, povídat si o Slunci a co všechno umí, seznámíme se s koloběhem vody v přírodě, budeme vnímat krásu, experimentovat a dělat různé pokusy, poznávat vlastnosti vody, světla atd.

 

Předpokládaná délka projektu:  2 týdny

 

Dílčí cíle:

 

I/7  osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

IIC/6  rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

III/6  rozvoj kooperativních dovedností

IV/8  rozvoj společenského i estetického vkusu

V/5  osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 

Směřujeme ke kompetencím:

 

I/6  odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

II/2  řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

IV/7  při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

V/2  dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

 

 

 

JAK TO BYLO POHÁDKO.

Hlavní záměr: budeme si povídat o  pohádkách, nadpřirozenem, o příjemných věcech, o příležitostech k radosti, 

                         vytváření morálních a volních vlastností osobnosti dítěte.

Předpokládaná délka projektu: 2 týdny

 

Dílčí cíle:

 

I/1 uvědomění si vlastního těla

IIC/1 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

III/7 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

IV/7 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

V/6 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách


 

Směřujeme ke kompetencím:


 

I/4 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

II/3 spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady);

III/7 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

IV/8 je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

V/9 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslua chápe potřebuje zachovávat

28. 1. - 8. 2. MASOPUST, KARNEVAL

MASOPUST!


 

Bumtarata, bumtarata. Račte vstoupit batolata! Máme v školce karneval – proto všichni – račte dál! Račte, račte, račte dál!“


 

 


 

Hlavní záměr: Zapojit do dění v MŠ i širokou veřejnost, spolupracovat s rodiči, těšit se na společnou akci a projevovat radost, rozvíjet ladné a rytmické taneční pohyby, rozvíjet fantazii

 

Předpokládaná délka projektu: 2 týdny


 

Dílčí cíle:

 

I/5 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

IIA/3 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

IIb/6 vytváření základů pro práci s informacemi

III/3 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

IV/7 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

V/8 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

Směřujeme ke kompetencím:


 

II/4. při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

III/5. ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

IV/8. je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

V/9. uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu


 


 

 

 

14. 1. - 25. 1.  Zima zima zimička

Mráz olízl kliku dveří, mrak od rána dere peří.. Dere dere peříčka, padají nám na líčka! Na lí, na lí, na líčka! “


 

Hlavní záměr: Na motivech pohádky budeme rozvíjet schopnost vytvářet citové vztahy k okolí, rozvíjet řečové schopnosti, jazykové dovednosti receptivní i produktivních ( výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování),

rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné motoriky

 

 

 

Předpokládaná délka projektu: 2 týdny

 

Dílčí cíle:

 

I/2 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka ...)

IIa/1 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)

IIC/4 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

III/5 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

IV/4 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

V/1 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 

Směřujeme ke kompetencím:


 

I/6 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

II/8 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

III/1 samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

V/7 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

V/10 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 

 

3.1. - 11.1. SNEHULÁK

Bílá zima, modré mrazy, sněhuláci celí nazí! Proč si sněhuláčku náš, ze zimy nic neděláš? Nedě, nedě, neděláš!“


 

Hlavní záměr: budeme si povídat o zimních radovánkách, o sportu a pohybu, o zdraví…Budeme modelovat ze sněhu, malovat do sněhu a všímat si jeho vlastností.

 

 

Předpokládaná délka projektu: 1-2 týdny

 

Dílčí cíle:

 

I/6 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

IIB/4 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

IIC/5 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

III/6 rozvoj kooperativních dovedností

IV/6 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

V/3 poznávání jiných kultur

 

Směřujeme ke kompetencím:


 

I/6 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

III/1 samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

V/7 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

V/10 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem
na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)


 


 

. ROLNIČKA!

„ Rolnička si něžně zvoní, na čepičce kašpárkovi. Zvoní, zvoní zlehýnka, do oušek Ti zacinká. Zaci, zaci, za cinká!“

Hlavní záměr: Budeme připravovat sváteční pohodu, rozvíjet estetické cítění, zdobit stromeček, seznámíme se s vánočními tradicemi

Předpokládaná délka projektu: 2 týdny

Dílčí cíle:

I/2 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

IIB/2 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření

III/5 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

IV/8 rozvoj společenského i estetického vkusu

V/1 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Směřujeme ke kompetencím:

I/3 orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

II/2 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování)

III/2 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

IV/5 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

V/6 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje;

V/6 je otevřené aktuálnímu dění

26.11. - 7. 12. 

ČERTÍ  ŠKOLKA

 

„ Když se venku čerti žení, není s námi k vydržení! Najednou jsme růžkatí a zlobiví caparti! Capar, capar, caparti!“

 

 

Hlavní záměr: budeme si hrát na čertíky, převlékat se za čertíky, aby děti pochopily, že vše je „jako“ a nebály se. Budeme si povídat, co je dobré a co není dobré, budeme hrát hry s motivací čertíků a dostaneme od Mikuláše dárek.

Směřujeme ke kompetencím:

I/4. chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí;

II/5.  zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

III/3. domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

IV .  při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

V/8. má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

12.11. - 23.11. 2018

 

DĚTI, ZDRAVÍ A BÁBA CHŘIPKA

 

Hlavní záměr: uvědomění si vlastního těla, poznávání sebe sama, uvědomění si pozitivních citů k sobě, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody.

Předpokládaná délka projektu: 1-2 týdny

Dílčí cíle projektu:

I/8 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

I/6 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

IIC/4 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

III/7ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

IV/5 seznamování se světem lidí, kultury a umění

V/5 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

I/8 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

I/6 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

IIC/4 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

III/7ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

IV/5 seznamování se světem lidí, kultury a umění

V/5 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

I/8 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

I/6 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

IIC/4 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

III/7ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

IV/5 seznamování se světem lidí, kultury a umění

V/5 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

31.10. - 9.11.2018

Vylévám tmu ze džbánu – na les i školku, na bránu….Na brá, na brá, na bránu!“


 

 

Předpokládaná délka projektu: 2 týdny

 

Dílčí cíle:

 

I/3 rozvoj a užívání všech smyslů

IIA/1 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

IIB/3 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování ap.)

II/4 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

IV/7 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

V/7 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám


 

15.10. -26.10.2018

LES!

Stromy v lese mlčí, stojí, místo šatů mají chvojí. Kolik stromů, tolik hlav, kývají nám na pozdrav. Na po, na po, na pozdrav!“

 

Hlavní záměr: V tomto tematickém bloku se děti seznámí s prostředím lesa. Se stromy keři a rostlinami, se zvířaty, se zvuky lesa, s tím, jak se máme v lese správně chovat, co je v lese pro nás nebezpečné a čím je les pro nás významný a užitečný.

Dílčí cíle:

I/8 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

IIA/1 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

IIB/1 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

III/4 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

IV/5 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

V/2 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

1. 10 - 12. 10.

JABLÍČKO!

„ Na jabloni jabka zrají, pod stromem si děti hrají. Červení barva jablíčka, usedne jim na líčka. Na lí, na lí,  na líčka!!“

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4