Duhový svět dětí

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán

 

 

 

25. 2. - 15. 3. Jaro s hastrmánkem

JARO S HASTRMÁNKEM!

 

„ Vodníci a hastrmani, zmizeli jak voda z dlaní. Z rybníků jsou dávno pryč! Jak z děravé kapsy klíč. Z kapsy, z kapsy, z kapsy klíč!“

 

Hlavní záměr: Budeme si všímat proměn v přírodě na jaře, povídat si o Slunci a co všechno umí, seznámíme se s koloběhem vody v přírodě, budeme vnímat krásu, experimentovat a dělat různé pokusy, poznávat vlastnosti vody, světla atd.

 

Předpokládaná délka projektu:  2 týdny

 

Dílčí cíle:

 

I/7  osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

IIC/6  rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

III/6  rozvoj kooperativních dovedností

IV/8  rozvoj společenského i estetického vkusu

V/5  osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 

Směřujeme ke kompetencím:

 

I/6  odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

II/2  řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

IV/7  při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

V/2  dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

 

 

 

JAK TO BYLO POHÁDKO.

Hlavní záměr: budeme si povídat o  pohádkách, nadpřirozenem, o příjemných věcech, o příležitostech k radosti, 

                         vytváření morálních a volních vlastností osobnosti dítěte.

Předpokládaná délka projektu: 2 týdny

 

Dílčí cíle:

 

I/1 uvědomění si vlastního těla

IIC/1 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

III/7 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

IV/7 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

V/6 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách


 

Směřujeme ke kompetencím:


 

I/4 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

II/3 spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady);

III/7 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

IV/8 je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

V/9 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslua chápe potřebuje zachovávat

28. 1. - 8. 2. MASOPUST, KARNEVAL

MASOPUST!


 

Bumtarata, bumtarata. Račte vstoupit batolata! Máme v školce karneval – proto všichni – račte dál! Račte, račte, račte dál!“


 

 


 

Hlavní záměr: Zapojit do dění v MŠ i širokou veřejnost, spolupracovat s rodiči, těšit se na společnou akci a projevovat radost, rozvíjet ladné a rytmické taneční pohyby, rozvíjet fantazii

 

Předpokládaná délka projektu: 2 týdny


 

Dílčí cíle:

 

I/5 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

IIA/3 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

IIb/6 vytváření základů pro práci s informacemi

III/3 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

IV/7 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

V/8 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

Směřujeme ke kompetencím:


 

II/4. při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

III/5. ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

IV/8. je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

V/9. uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu


 


 

 

 

14. 1. - 25. 1.  Zima zima zimička

Mráz olízl kliku dveří, mrak od rána dere peří.. Dere dere peříčka, padají nám na líčka! Na lí, na lí, na líčka! “


 

Hlavní záměr: Na motivech pohádky budeme rozvíjet schopnost vytvářet citové vztahy k okolí, rozvíjet řečové schopnosti, jazykové dovednosti receptivní i produktivních ( výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování),

rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti jemné motoriky

 

 

 

Předpokládaná délka projektu: 2 týdny

 

Dílčí cíle:

 

I/2 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka ...)

IIa/1 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění)

IIC/4 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

III/5 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

IV/4 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

V/1 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 

Směřujeme ke kompetencím:


 

I/6 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

II/8 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

III/1 samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

V/7 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

V/10 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

 

 

3.1. - 11.1. SNEHULÁK

Bílá zima, modré mrazy, sněhuláci celí nazí! Proč si sněhuláčku náš, ze zimy nic neděláš? Nedě, nedě, neděláš!“


 

Hlavní záměr: budeme si povídat o zimních radovánkách, o sportu a pohybu, o zdraví…Budeme modelovat ze sněhu, malovat do sněhu a všímat si jeho vlastností.

 

 

Předpokládaná délka projektu: 1-2 týdny

 

Dílčí cíle:

 

I/6 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

IIB/4 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

IIC/5 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

III/6 rozvoj kooperativních dovedností

IV/6 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

V/3 poznávání jiných kultur

 

Směřujeme ke kompetencím:


 

I/6 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

III/1 samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

V/7 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

V/10 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem
na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)


 


 

. ROLNIČKA!

„ Rolnička si něžně zvoní, na čepičce kašpárkovi. Zvoní, zvoní zlehýnka, do oušek Ti zacinká. Zaci, zaci, za cinká!“

Hlavní záměr: Budeme připravovat sváteční pohodu, rozvíjet estetické cítění, zdobit stromeček, seznámíme se s vánočními tradicemi

Předpokládaná délka projektu: 2 týdny

Dílčí cíle:

I/2 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

IIB/2 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření

III/5 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

IV/8 rozvoj společenského i estetického vkusu

V/1 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Směřujeme ke kompetencím:

I/3 orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

II/2 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování)

III/2 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

IV/5 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

V/6 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje;

V/6 je otevřené aktuálnímu dění

26.11. - 7. 12. 

ČERTÍ  ŠKOLKA

 

„ Když se venku čerti žení, není s námi k vydržení! Najednou jsme růžkatí a zlobiví caparti! Capar, capar, caparti!“

 

 

Hlavní záměr: budeme si hrát na čertíky, převlékat se za čertíky, aby děti pochopily, že vše je „jako“ a nebály se. Budeme si povídat, co je dobré a co není dobré, budeme hrát hry s motivací čertíků a dostaneme od Mikuláše dárek.

Směřujeme ke kompetencím:

I/4. chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí;

II/5.  zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

III/3. domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

IV .  při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

V/8. má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

12.11. - 23.11. 2018

 

DĚTI, ZDRAVÍ A BÁBA CHŘIPKA

 

Hlavní záměr: uvědomění si vlastního těla, poznávání sebe sama, uvědomění si pozitivních citů k sobě, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody.

Předpokládaná délka projektu: 1-2 týdny

Dílčí cíle projektu:

I/8 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

I/6 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

IIC/4 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

III/7ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

IV/5 seznamování se světem lidí, kultury a umění

V/5 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

I/8 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

I/6 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

IIC/4 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

III/7ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

IV/5 seznamování se světem lidí, kultury a umění

V/5 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

I/8 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

I/6 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

IIC/4 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

III/7ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

IV/5 seznamování se světem lidí, kultury a umění

V/5 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

31.10. - 9.11.2018

Vylévám tmu ze džbánu – na les i školku, na bránu….Na brá, na brá, na bránu!“


 

 

Předpokládaná délka projektu: 2 týdny

 

Dílčí cíle:

 

I/3 rozvoj a užívání všech smyslů

IIA/1 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

IIB/3 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování ap.)

II/4 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

IV/7 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

V/7 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám


 

15.10. -26.10.2018

LES!

Stromy v lese mlčí, stojí, místo šatů mají chvojí. Kolik stromů, tolik hlav, kývají nám na pozdrav. Na po, na po, na pozdrav!“

 

Hlavní záměr: V tomto tematickém bloku se děti seznámí s prostředím lesa. Se stromy keři a rostlinami, se zvířaty, se zvuky lesa, s tím, jak se máme v lese správně chovat, co je v lese pro nás nebezpečné a čím je les pro nás významný a užitečný.

Dílčí cíle:

I/8 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

IIA/1 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

IIB/1 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

III/4 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

IV/5 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

V/2 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

1. 10 - 12. 10.

JABLÍČKO!

„ Na jabloni jabka zrají, pod stromem si děti hrají. Červení barva jablíčka, usedne jim na líčka. Na lí, na lí,  na líčka!!“

 

Hlavní záměr: seznámit se s ročním obdobím, se základními barvami, vytvářet si pravidla třídy,  rozvoj úcty k životu ve všech formách.

Výstupy a konkretizované výstupy– téma  JABLÍČKO

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů / sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod// 5.1 /

  • rozlišovat podstatné vlastnosti a detaily
  • rozlišit známé chutě a vůně / např slané, sladké kyselé, hořké…/

Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno / 5.2.1 /

  • mít přirozeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči

používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí

Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení /5.2.2 /

  • verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit
  • projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při nedorozumění, zkoušet experimentovat
  • rozlišit tvary předmětů, geom, tvary, barvy, vlastnosti předmětů

Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc / chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc a pod / 5.3 /

  • k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně
  • -   všímat si, co si druhý přeje či potřebuje / dělit se o hračky, pomůcky, pamlsky….

Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi / zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn/ / 5.4 /

  • umět ve styku s dětmi i s dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit         

  se,  vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci

-   dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v MŠ i na veřejnosti

Mít povědomí o významu životního prostředí / přírody i společnosti/ pro člověka, uvědomovat si, že způsobem jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují jeho zdraví i životní prostředí / 5.5 /

-   uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí.

 

3.9. - 14. 9. 2018

 DŮM!

„Kdo chce bydlet, ať si bydlí, stačí postel a stůl s židlí. Dobrá střecha, čtvero stěn - a dům stojí, dobrý den! Dobrý, dobrý,  dobrý den!“

 

Hlavní záměr: Budeme se učit „bydlet“ společně v jednom domě – v jedné MŠ. Poznáme jednotlivé místnosti mateřinky, jejich vybavení a k jakému účelu slouží, seznámíme se i se zahradou, která k mateřince patří. Budeme se vzájemně poznávat, učit se znát i jména zaměstnanců, hledat pravidla vzájemného soužití.

Směřujeme ke kompetencím :

I/4  chce pozorumět věcem, jevům a dějům, které  kolem sebe vidí

II/1 motivací k řešení problémů, situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

III/1 samostatně vyjadřuje myšlenky

IV/4  je schopné respektovat druhé, vyjednávat , přijímat a uzavírat kompromisy

IV/4  ve skupině se dokáže prosadit , ale i podřídit

IV/4  při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje

V/4  chápe, že může o tom, co udělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4