Duhový svět dětí

Třídní vzdělávací plán

 

NEPOSLUŠNÁ VČELKA  4.1. - 15.1.2021

Hlavní záměr: Seznamovat děti s pravidly třídy, kontrolovat jejich dodržování

Očekávané výstupy:

- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí

- rozhodovat o svých činnostech

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

- uplatňovat své individuální potřeby, přání, práva s ohledem na druhého

- vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na jejich tvorbě a řídit se jimi

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

VÁNOCE 7.12. -22.12.2020

Hlavní záměr: Seznámit děti s některými s nkterými tradicemi a zvyky.

Očekávané výstupy:

- zvládnout základní pohybové dovednosti

- projevovat zájem o knížky, soustředit se na četbu

- porozumět běžným projevům nálad a emocí

- vnímat, že svět je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak svět lidí

 

ČERTI  23.11. - 4.12.2020

Hlavní záměr:Vytvářet radostnou atmosféru, učit děti si věřit a odhadovat své možnosti.

Očekávané výstupy:

- vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu

- zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení

- vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné)

- rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus

- zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je

- snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor

- plnit činnosti podle instrukcí

- aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů

- vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo, co ne)

 

VČELIČKA A KAMARÁDI  16.11.- 20.11.2020

Hlavní záměr: Podporovat vznik dětských přátelství, vést děti k tomu, aby si vzájemně pomáhaly a chovaly se k sobě hezky.

Očekávané výstupy:

- zachovávat správné držení těla

- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí

- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, radost, spokojenost, strach, smutek…)

- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

- mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur

 

JEŽEČEK 2.11. - 13.11.2020

Hlavní záměr:  Pozorovat měnící se přírodu, rozeznávat charakteristické znaky podzimu (počasí, měnící se barvy listů, příprava zvířátek na zimu). 

Očekávané výstupy:

- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla,

- sladit pohyb s rytmem a hudbou - domluvit se slovy i gesty, improvizovat

- pojmenovávat většinu toho, čím je obklopeno

- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

 

BARVIČKY 12. 10. - 23. 10. 2020 

Hlavní záměr:Učit děti rozeznávat a pojmenovávat základní barvy a geometrické tvary.

Očekávané výstupy:

  • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s výtvarným materiálem, např. tužkami, barvami, nůžkami, papírem….)
  • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
  • rozdělit si úkol s jiným dítětem
  • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
  • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké

 

 

 

JABLOŇKA  29. 9. -  9. 10. 2020
 
Hlavní záměr:Poznávat známé druhy ovoce a zeleniny. Rozdělovat je do skupin. 

Očekávané výstupy:

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (zrakově rozlišovat tvary předmětů a jejich specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)

- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky

- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 
 

 

 

HRAČKY -14. 9. - 25. 9. 2020

Hlavní záměr:Učit děti udržovat pořádek ve věcech a hrát si s hračkami tak, aby neohrožovaly sebe, ani druhé. 


 Očekávané výstupy:

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkoly (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit si po sobě, udržovat pořádek)

- porozumět slyšenému (sledovat děj)

- pojmenovávat většinu toho, čím je obklopeno

- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

- pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami apod.

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 

 

 

VČELIČKA SE PŘEDSTAVUJE - 1. 9. - 11. 9. 2020
 
Hlavní záměr: Vytvářet radostnou atmosféru, seznámit děti s prostředím třídy

                        a s přilehlými prostory MŠ.  

Očekávané výstupy:

- chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou, ani druhých

- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých

 - navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, uposlechnout pokyn apod

 - orientovat se bezpečně ve známém prostředí (v budově MŠ, v blízkém okolí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACIL VASIL 3. 2. - 14. 2. 2020 

Hlavní záměr:Učit děti větší samostatnosti v sebeobsluze. Vysvětlovat, proč je důležité dbát na osobní hygienu.
 

Očekávané výstupy: - zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a o své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)

- pojmenovávat části těla, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými

 

ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ 20. 1. -  30. 1. 2020

Hlavní záměr:Všímat si zvířat, která je možné v zimě vidět. Poznávat je na obrázcích a pojmenovávat je. 

Očekávané výstupy:

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny) - přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit

- rozdělit si úkol s jiným dítětem

- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)

- uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 
 

 

 

 

SNĚHOVÁ VLOČKA 6. 1. - 17. 1. 2020 

Hlavní záměr:Podporovat přirozenou zvídavost dětí, pozorovat přírodu a pojmenovávat jednotlivé charakteristické znaky 

Očekávané výstupy: - mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu

- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci a využívat zkušenosti k učení

- přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou

- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair pla

VÁNOCE 9. 12. - 20. 12. 2019

Seznámit děti s některými tradicemi a zvyky

 

ČERTI 25. 11. - 6. 12. 2019

Vytvářet radostnou atmosféru, učit děti si věřit a odhadovat své možnosti

 

VČELIČKA A KAMARÁDI 11. 11. - 22. 11. 2019


 Hlavní záměr:Podporovat vznik dětských přátelství, vést děti k tomu, aby si vzájemně pomáhaly a chovaly se k sobě hezky.

Očekávané výstupy

- zachovávat správné držení těla

- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí

- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, radost, spokojenost, strach, smutek…)

- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

- mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur

 

JEŽEČEK 31. 10. - 8. 11. 2019

Hlavní záměr: Pozorovat měnící se přírodu, rozeznávat charakteristické znaky podzimu (počasí, měnící se barvy listů, příprava zvířátek na zimu). 
 

Očekávané výstupy:

- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

- domluvit se slovy i gesty, improvizovat

- pojmenovávat většinu toho, čím je obklopeno

- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

 

 

BARVIČKY 14. 10. - 25. 10. 2019

Hlavní záměr:Učit děti rozeznávat a pojmenovávat základní barvy a geometrické tvary.

Očekávané výstupy:

  • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s výtvarným materiálem, např. tužkami, barvami, nůžkami, papírem….)
  • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
  • rozdělit si úkol s jiným dítětem
  • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
  • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké

 

 

 

 

 

 

Přidáno 6. 8. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Partneři školy
Partner #1
Partner #2
Partner #3
Partner #4